W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z rozwojem łęczyckiego górnictwa rud żelaza nastąpił intensywny rozwój zakładowego, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Przy ul. Ozorkowskie Przedmieście i Belwederskiej powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Wszystkie budynki posiadały centralne ogrzewanie a energię cieplną dostarczały lokalne kotłownie opalane węglem i koksem. Administrowaniem budynków oraz eksploatacją kotłowni zajmowały się Łęczyckie Zakłady Górnicze. W tym czasie dostarczanie ciepła dla potrzeb budownictwa komunalnego zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej.
Pod koniec lat sześćdziesiątych ZGM przejął od ŁŻ administrowanie budynków oraz eksploatację kotłowni a na początku lat siedemdziesiątych nastąpiło połączenie ZGM z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W 1976 roku Wojewodz Płocki powołał do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Płocku.
Nowo powstałe Przedsiębiorstwo przejęło działalnośc w zakresie produkcji i dostarczania ciepła od takich miast jak: Płock, Kutno, Łęczyca, Sierpc i Gostynin, tworząc w nich Zakłady Energetyki Cieplnej.
PEC w Płocku prowadzilo działalnośc do 1992 roku, kiedy to decyzją Wojewody Płockiego uległo likwidacji poprzez podział, w wyniku którego w Łęczycy powstało Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej, którego organem założycielskim został Wojewoda Płocki. W tym czasie PEC dysponował siedmioma kotłowniami węglowo-koksowymi oraz kupował energię cieplną od ŁZG i ZOZ.

W 1993 roku Przedsiębiorstwo odkupiło od Komendy Policji Kotłownię węglową przy ul. Ozorkowskie Przedmieście i po przeprowadzeniu gruntownego remontu rozpoczęto eksploatację, dostarczając ciepło do osiedla Ozorkowskie Przedmieście.

W 1994 roku decyzją Wojewody Płockiego Przedsiębiorstwo zostało skomunalizowane a funkcję organu założycielskiego przejęło miasto Łęczyca.
W tym samym roku kosztem 450 tyś. zł przeprowadzona została pierwsza modernizacja kotłowni przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2. Opalane koksem kotły zostały zastąpione dwoma nowoczesnymi kotłami o łącznej mocy 1,4 MW, opalanymi gazem lub olejem opałowym.
W kotłowni wymieniono instalacje technologiczną oraz wprowadzono pełną automatyzację dzięki której dozór nad eksploatacją kotłowni został sprowadzony do okresowych kontroli.
Rok później kosztem 170 tyś. zł przedsiębiorstwo przeprowadziło podobną modernizację kotłowni przy ul. Belwederskiej 11 o mocy 0,34 MW.
2 kwietnia 1996 roku Przedsiębiorstwo przekształcone zostało w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 13.07.1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw. Siedzibą spółki zostało Miasto Łeczyca a założycielem spółki Gmina Miejska Łęczyca. W świetle dokumentów władzami spółki zostały:

 • Jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Janusza Moruzgały,
 • Rada Nadzorcza, której Przewodniczącym został prof. Eugeniusz Wojciechowski
 • Zgromadzenie Wspólników

Latem 1996 roku już jako spółka Przedsiębiorstwo zlikwidowało opalaną koksem kotłownię przy ul. Kaliskiej 44 i wybudowało w jej miejsce wysokoparametrowy węzeł cieplny oraz przeprowadziło modernizację dwóch węzłów cieplnych na osiedlu „Medyk”. Jednocześnie na osiedlu Belwederska 83, kosztem 172 tyś. zł wybudowało nową sieć cieplną w technologii rur preizolowanych o długości 600 mb.
W 1998 roku Przedsiębiorstwo przejęło od PGKiM dwie kotłownie węglowe zlokalizowane przy ul. Dominikańskiej i Wojska Polskiego. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo posiadanej przez PEC kotłowni przy ul. Belwederskiej 38 oraz przekazanej kotłowni przy ul. Wojska Polskiego, kotłownia przy ul. Belwederskiej 38 została zlikwidowana a jej odbiorcy przyłączeni 100 metrową siecią cieplną do przekazanej kotłowni.
Równolegle do w/w prac, PEC przeprowadził kosztem 1,856 mln. zł modernizacje trzeciej kotłowni przy ulicy Belwederskiej 83. Tym razem w ramach modernizacji systemu grzewczego oprócz wymiany kotłów na gazowe /z rezerwą olejową/ i instalacji technologicznej, wybudowano 200 mb preizolowanej sieci cieplnej i cztery dwufunkcyjne węzły cieplne. Kotłownia zwiększyła moc cieplną z 1,9 MW do 5,2 MW.
W 2001 roku Przedsiębiorstwo przystąpiło do kolejnej, czwartej modernizacji kotłowni węglowej przy ul. Dworcowej 5e. W ramach modernizacji systemu grzewczego kosztem 1,925 mln zł powstała kotłownia gazowa z rezerwą olejową o mocy 3,3 MW. Wybudowano także 600 mb sieci cieplnej preizolowanej oraz 11 jedno i dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.
W roku 2003 na osiedlu Dworcowa wyeksplatowaną, tradycyjną sieć cieplną wymieniono na preizolowaną o łącznej długości 475 mb. Koszt inwestycji wyniósł 140 tyś. zł.
W roku 2004 kosztem 140 tyś. zł Przedsiębiorstwo przyłączyło do sieci cieplnej zasilanej z kotłowni przy ul. Wojska Polskiego budynek Urzędu Miasta. Wybudowano 200 mb sieci cieplnej oraz węzeł cieplny likwidując w UM kotłownię opalaną koksem i węglem.
Jednocześnie wymieniony został wyeksplatowany odcinek sieci biegnącej do budynku Sądu Rejonowego.
Rok później Przedsiębiorstwo kosztem 2,8 mln zł przeprowadziło piątą modernizację systemu grzewczego kotłowni przy ul. Wojska Polskiego. Kotłownia została wyposażona w cztery kotły opalane gazem o łącznej mocy 3,7 MW. Ponadto wybudowano 2600 mb preizolowanej sieci cieplnej i trzy dwufunkcyjne węzły cieplne. W ramach tej samej modernizacji Miasto przeprowadziło prace termomodernizacyjne budynków przy ul. M. Konopnickiej, Belwederskiej i Szkolnej oraz wybudowało 27 węzłów cieplnych.
W roku 2006 kosztem 50 tyś zł wybudowane zostało przyłącze c.o. o długości 100 mb do nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Szkolnej.
W roku 2008 Przedsiębiorstwo przeprowadziło kosztem 2,76 mln zł modernizację systemu ciepłowniczego na terenie łęczyckiej starówki. W ramach inwestycji przy ul. Żydowskiej 2 została wybudowana kotłownia o mocy zainstalowanej 1,79 MW (dwa kotły gazowe) oraz 2782 mb sieci cieplnej wykonanej w technologii rur preizolowanych. W tym samym czasie miasto przeprowadziło prace termomodernizacyjne we wszystkich budynkach zasilanych z kotłowni. Ponadto budynki zostały wyposażone w jednofunkcyjne węzły cieplne. Rok późŸniej wybudowano 90 mb przyłącza do budynku TBS przy ul. Konopnickiej 6.
Dotychczasowi odbiorcy ciepła zostali przyłączeni do systemu grzewczego kotłowni przy ul. Dworcowej 5e. W tym celu kosztem 71 tys. zł wybudowano przyłącze o długośœci 123 mb, które połączyło dwa systemy grzewcze. Jednocześnie do systemu grzewczego kotłowni przy ul. Wojska Polskiego przyłączone zostały dwa budynki przy ul. Konopnickiej 8b i 8c. Budynki kosztem 71 tys. zł zostały wyposażone w dwufunkcyjne węzły cieplne pracujące w układzie podmieszania pompowego.
W czerwcu 2013 roku Przedsiębiorstwo przystąpiło do realizacji zadania pt. „„Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca””. W ramach inwestycji zrealizowane zostały następujące zadania:

 • wymieniono 300 mb sieci ciepłowniczych na terenie osiedla „Belwederska 83”
 • wybudowano przyłącze c.o. o długości 201 mb do budynku dworca kolejowego PKP
 • wybudowano przyłącze c.o. o długości 32 mb, oraz węzeł cieplny do budynku Zgromadzenia Sióstr Urszulanek przy ul. Panieńskiej
 • wybudowano oraz przebudowano 275 mb sieci ciepłowniczej na terenie osiedla „Medyk”
 • wybudowano przyłącze c.o. o długoœci 390 mb do osiedla mieszkaniowego przy ul. M. Konopnickiej 11
 • wybudowano oraz przebudowano 733 mb sieci ciepłowniczej na terenie osiedla przy ul. M. Konopnickiej 11
 • przebudowano przyłącze ciepłownicze o długoœci 61 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Bitwy nad Bzurą 24
 • przebudowano oraz wybudowano 47 węzłów cieplnych wyposażonych w monitoring oraz system zdala czynnego sterowania
 • w kotłowni przy ul. Wojska Polskiego wymieniono kocioł gazowy o mocy 345 KW na kocioł gazowy o mocy 1250 KW z ekonomizerem

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 3.425.402 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, pożyczki z WFOŚiGW oraz dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji dotycząca modernizacji systemu grzewczego osiedla przy ul. M. Konopnickiej 11 została zrealizowana w ramach umowy przyłączeniowej zawartej ze S.M. „Łęczycanka”. Zgodnie z umową przedsiębiorstwo przyłączyło do własnego systemu grzewczego w/w osiedle zwiększając moc zamówioną o 2 MW dzięki czemu obniżyło cenę jednostkową ciepła o 5% dla wszystkich odbiorców.
Innym, ważnym zadaniem, jakie Spółka zrealizowała w roku 2013, to wymiana kosztem 30 tysięcy zł przestarzałej elektroniki sterującej pracą kotłów w kotłowni przy ul. Belwederskiej 83.
W drugiej połowie 2014 roku Przedsiębiorstwo zwróciło się do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot, których budynki przyłączone są do systemów grzewczych PEC, a ciepłą wodę użytkową pozyskują w oparciu o indywidualne podgrzewacze elektryczne lub gazowe, z propozycją wybudowania we własnym zakresie wewnętrznej instalacji rozprowadzenia i cyrkulacji ciepłej wody. Spółka ze swojej strony przeprowadziła modernizację jednofunkcyjnych węzłów cieplnych polegającą na dobudowaniu modułów przystosowanych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach kontynuacji wyposażania węzłów cieplnych w monitoring, w roku 2014 kolejnych 18 węzłów zostanie przyłączonych do systemu wizualizacji i zdalaczynnego sterowania.
Ponieważ w styczniu 2014 roku weszła w życie ustawa przedłużająca do końca 2018 roku system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji (żółte certyfikaty), Spółka rozważa możliwość zaktualizowania posiadanej koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy gazowego układu kogeneracyjnego.
Dotychczasowe inwestycje realizowane były zgodnie z „Koncepcją Uciepłownienia Łęczycy” opracowaną w roku 1995 i spełniają wszystkie zalecenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez zastosowanie gazu jako podstawowego źŸródła energii. Przy realizacji w/w inwestycji przedsiębiorstwo korzystało z dotacji z Grantu GEF, Eko-Funduszu, środków unijnych, pożyczek z WFOŚ i GW, NFOŚ i GW, oraz środków własnych. Średni udział dotacji wynosi 48%, środki własne 10% a pozostałe 42% to długoterminowe pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach.
Zastosowanie paliwa gazowego wpłynęło radykalnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, siarki i pyłu o 90%. Sprawność wytwarzania energii cieplnej w kotłowniach wzrosła o ponad 40% . Nastąpiło również zwiększenie sprawności przesyłu energii cieplnej o ponad 10% poprzez zastosowanie we wszystkich obiektach węzłów cieplnych, zmniejszenie i racjonalizacja zużycia ciepła przez odbiorców.
Przedsiębiorstwo od roku 1998 prowadzi działalność gospodarczą  na podstawie udzielonych przez URE trzech koncesji:

 • na przesyłanie i dystrybucję ciepła
 • na obrót ciepłem
 • na wytwarzanie ciepła