Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwpisano do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem:
KRS 0000062794
NIP: 775-000-04-91
REGON: 610280786
Kapitał Spółki: 3 390 250,00 PLN

Pogotowie Ciepłownicze:
Tel.: 698 875 969 całodobowo w okresie sezonu grzewczego

99-100 Łęczyca
ul.Tumska 2
Tel.: +48 024 721 25 93
Faks: +48 024 721 25 93
Bank PKO PB S.A. Oddział Zgierz
08 1020 3440 0000 7902 0013 2530
empec@go2.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Klientów jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy, adres: ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca;
  2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Dodatkowo zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że kontakt pod adresem e-mail: inspektor@pecleczyca.pl